Όροι Χρήσης

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.smart-bear.gr του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «SMARTBEAR» που εφεξής θα αποκαλείται «smart-bear.gr» διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.

Το «smart-bear.gr» δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις που υπάρχουν, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβαίνει σε αλλαγές του δικτυακού τόπου οποτεδήποτε κρίνει αυτό απαραίτητο χωρίς προειδοποίηση.

Το «smart-bear.gr» δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημίες που προκύψουν από οποιουδήποτε είδους χρήση αυτού ή/και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Ειδικότερα, το «smart-bear.gr» δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στον δικτυακό του τόπο ή/και από χρήση των υπηρεσιών του, ή των πληροφοριών που περιέχονται στο «smart-bear.gr». Το «smart-bear.gr» δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων που συνδέονται με δεσμούς (links) ή που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο του «smart-bear.gr».

H επίσκεψη στο «smart-bear.gr» ή/και χρήση υπηρεσιών του «smart-bear.gr» προϋποθέτει και αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

Το «smart-bear.gr» καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο και οι πληροφορίες, που παρέχει στον δικτυακό τόπο του είναι ορθά και πλήρη, αλλά δεν εγγυάται και δεν αποδέχεται κάθε ρητή ή σιωπηρή ευθύνη και έναντι τρίτων συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς ενδεχόμενα περαιτέρω λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις δεδομένου και του ότι η ανάπτυξη νέου περιεχομένου μπορεί να είναι συνεχής και οι δημοσιευόμενες πληροφορίες ενδέχεται να μην ανανεώνονται καθημερινά.

Το «smart-bear.gr» δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σχετικά με την νομιμότητά, εγκυρότητα, ακρίβεια, ορθότητα, ποιότητα, σταθερότητα, ή επικαιρότητα, καταλληλόλητα, ή εμπορευσιμότητα για οποιοδήποτε σκοπό οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο του, λειτουργίας και χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου «smart-bear.gr».

Το «smart-bear.gr» δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιασδήποτε πληροφορίας οποιουδήποτε είδους που αποστέλλεται στον ή μέσω του δικτυακού του τόπου. Σε καμία περίπτωση το «smart-bear.gr» δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, άμεση, έμμεση, ποινική, δευτερογενή ζημία ή οποιεσδήποτε ζημίες γενικώς, απορρέουσες από απώλεια χρήσης, στοιχείων ή κερδών, ανεξαρτήτως αιτίας ή τρόπου, που προέρχεται από ή σε σχέση με την χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβασή ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε δευτερογενής, ειδικής, ή παρόμοιας ζημίας. Οι πληροφορίες πού κάθε επισκέπτης έχει πρόσβαση ή λαμβάνει ως χρήστης-μέλος κάνοντας χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου «smart-bear.gr» εφόσον αποστέλλονται, ή ταχυδρομούνται ηλεκτρονικά από άλλους χρήστες-μέλη ή από τρίτους, δεν επαληθεύονται, ούτε ελέγχονται, ούτε εξετάζονται ή επικυρώνονται από τον ιδιοκτήτη του «smart-bear.gr».

Το «smart-bear.gr» δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία στον δικτυακό αυτό τόπο θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό στοιχείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να απομονώσει το λογισμικό και το αρχείο πληροφοριών (file), να εφαρμόσει «αντι-μολυντικό» λογισμικό και με δικό του τρόπο να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που χρησιμοποιεί καθώς και τα αρχεία πληροφοριών (files), αν μολυνθούν δεν θα καταστρέψουν τις πληροφορίες ή το σύστημά του.

Το «smart-bear.gr» αποθηκεύει πληροφορίες (γνωστές με τον όρο «cookies») στον υπολογιστή του χρήστη του δικτυακού τόπου «smart-bear.gr». Τα cookies διευκολύνουν τον χρήστη στην πλοήγησή του στον δικτυακό τόπο και δίνουν την δυνατότητα στο «smart-bear.gr» να παρέχει καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών. Εάν ο χρήστης το επιθυμεί, μπορεί να σβήσει ή να απενεργοποιήσει τα cookies. Οι οθόνες βοήθειας ή το εγχειρίδιο χρήσης του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείται υποδεικνύουν στον χρήστη πώς να ενεργήσει σχετικά. Ωστόσο, μερικές υπηρεσίες του «smart-bear.gr» ενδέχεται να μην λειτουργούν εάν o χρήστης ρυθμίσει τον φυλλομετρητή (browser) του κατά τρόπο τέτοιο που να μην επιτρέπει cookies.

Το «smart-bear.gr» διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια: (α) να πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία ή/και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, περιλαμβάνοντας όχι αποκλειστικά αλλαγή ή διαγραφή ονομάτων χρηστών (username) και κωδικών πρόσβασης (password), (β) να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή/και λογισμικού και να απέχει από την δημοσίευση στον δικτυακό τόπο του και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους, (γ) να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες-μέλη με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το «smart-bear.gr» μέσω του διαδικτυακού τόπου είναι δωρεάν. Το «smart-bear.gr» δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών αυτών, ή να μεταβάλει την φύση και το περιεχόμενό τους. Επίσης, η παροχή των υπηρεσιών αυτών ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά συνεπεία γεγονότων εκτός του ελέγχου ή ανεξαρτήτως της βούλησης του «smart-bear.gr». Το «smart-bear.gr» δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε σχετική ζημία των χρηστών που επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο προκύψει.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (α) επί μέρους περιεχομένου του δικτυακού τόπου «smart-bear.gr» και (β) επί του δικτυακού τόπου και (γ) επί του σχετικού διακριτικού τίτλου, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του αντίστοιχου εκδότη.

*** Τελευταία ενημέρωση 15/09/2020

Scroll to Top